Статут на конкурса - 2017 година

ЛОГО

ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ-БУРГАС
ОБЩИНА СОЗОПОЛ
СДРУЖЕНИЕ “РАДОСТ НА БРЕГА“
СЪС СЪДЕЙСТВИЕТО
НА
ОБЩИНА ПОМОРИЕ
КМЕТСТВО АХЕЛОЙ
 О Р Г А Н И З И Р А Т
 
ЕДИНАДЕСЕТИ  МЕЖДУНАРОДЕН  КОНКУРС ЗА  ИЗКУСТВА
„РАДОСТ НА БРЕГА”
 
ДАТИ  ЗА  ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА:
09-11.06. 2017 - град Созопол
23-26.06.2017 - град Ахелой - Международна  програма
 
СТАТУТ
ЦЕЛ: Изява на талантите в областта на музикалното, танцово, изобразително и сценично и литературно изкуство.
Право на участие имат всички  изпълнители: музиканти – инструменталисти и певци,  танцьори, артисти, поети и художници  от страната и чужбина.
 
Р Е Г Л А М Е Н Т

 
1. ОБЩИ УСЛОВИЯ

 

1.1.Участниците се разделят на 5 /пет/ възрастови групи:
I-ва група - до 7 годишна възраст
ІІ-ра група  - от 8 до 10 годишна възраст
ІІІ-та група   - от 11 до 13 годишна възраст
IV-та група - от 14 до 18 годишна възраст
V-та група -  над 18 годишна възраст

1.2. Ще се присъдят следните награди:
грамота за всеки участник в конкурса
награда за най-малък изпълнител
диплом и статуетка  за І-во, ІІ-ро и ІІІ-то място във всяка възрастова група и категория.
награда за ръководител с високи художествени постижения.
Приз „ Радост на брега“ - присъжда се на участник,  класиран на първо място в повече от три раздела.

1.3. Заявки за участие по образец ще се приемат до 30.05.2017 г. на e-mail адрес: radost_bgs@abv.bg
За невярно подадена информация участниците се декласират.

1.4. Графикът за реда на явяване на участниците се изготвя от организационен щаб до 05.06.2017г.

ЗАБЕЛЕЖКА: Подалите заявка за участие след публикуване на графика в сайта на конкурса ще бъдат разпределени за явяване по преценка на организаторите.
ЗАБЕЛЕЖКА: Рисунките, мултимедийни проекти и литературни творби ще се приемат до 05.06.2017г. на адрес град Созопол СОУ „ Св.Св.Кирил и Методий“ ул.„Каваците“№9А

1.5. Неявилите се в график губят право на участие.

1.6. Право на журито и организационния комитет е да определи кои наградени участници и с кои произведения от конкурсния репертоар да се представят на гала концерта.

1.7. Такса правоучастие
- 15 лв. за индивидуален  изпълнител
- 10 лева за участник в група

ЗАБЕЛЕЖКА:
За групи, театрални състави и школи за изобразително изкуство които са над 25 участника, таксата за участие е 8 лв. за участник.
Участниците, явяващи се в различни раздели като индивидуални изпълнители заплащат една такса от 15 лева, същите не заплащат такса за участие в група.

1.8. За чуждестранни изпълнители 20 евро на изпълнител.
 
1.9. Банкова  сметка: СНЦ „РАДОСТ НА БРЕГА” BGN
IBAN: BG08 PRCB 9230 1037 5650 18
BIC: PRCBBGSF - в лева
 
 

2. РАЗДЕЛ :МУЗИКАЛНО ИЗКУСТВО

 
 
2.1. Индивидуални изпълнители:

2.1.1. В конкурса могат да участват  всички изпълнители на класически,  народни  и поп  вокални произведения, класически и народни инструменти .
2.1.2.  Класическо и  Народно пеене
Солистите певци участват с изпълнение на две песни с общо времетраене до 8 мин. Участниците  от раздел народно пеене от трета и четвърта възрастова група задължително изпълняват една бавна песен.
2.1.3. Народни инструменти - изпълняват се две пиеси, от трета възрастова група едната е бавна мелодия.
2.1.4. Класически инструменти - изпълняват се две произведения до 8 минути, едното от които е от български автор.
2.1.5. Поп пеене - Репертоарът на изпълнителите трябва да включва 2 песни, с продължителност не повече от 5 минути всяка. Участниците задължително изписват в своята заявка двете имена на авторите на музиката и текста. Изпълненията са на живо, с музикален съпровод на живо или синбек. Плейбек и дублиране на солиста с вокал не се допуска.

2.2. Вокални групи за:

забавни песни
традиционен фолклор
обработен фолклор
Участниците изпълняват две песни със съпровод по избор.
В заявката се посочва репертоара – заглавие на песента, автор на музиката, обработка, текст и аранжимент.

2.3. Хорове:

класически хорови състави
народни хорове и ансамбли
Участниците изпълняват две песни  със съпровод по избор.
В заявката се посочва репертоара – заглавие на песента, автор на музиката, обработка, текст и аранжимент.

2.4.  Оркестри и камерни инструментални групи.

Броят на участниците в камерните групи до 9, а за оркестрите до 30 изпълнители.
Инструменталните групи от 1и 2 възрастова група  изпълняват две мелодии.
Оркестри изпълняват две самостоятелни пиеси –с времетраене до 8 минути.

2.5. Групи за традиционен фолклор-представяне на обичаи ,обреди, наричания, гатанки, ревю на национални костюми  и др. в рамките на 10 мин.
 
3. РАЗДЕЛ:ТАНЦОВО ИЗКУСТВО

3.1. Класически танци-изпълненията трябва да бъдат издържани в стилистиката на класическия танц. Изразните средства трябва да бъдат съобразени с възрастта на изпълнителите.

3.2.  Народни танци –изпълнения на два танца от различни фолклорни области.

3.2. Характерен танци – изпълнения, носещи характера на битовите народни танци на различни националности спадат към жанровата категория.

3.3. Съвременен танци – изпълненията от тази категория могат да бъдат в стиловете: джаз танц, съвременен танц (греъм, релийз, контакт импровизация и др.), нео класика и др. Фрий-денс - изпълненията от тази жанрова категория трябва да са издържани в стилистиката на Hip-Hop танца и могат да включват следните стилове: Free dance, Locking & Popping, Krumping, Clowndancing и др.
 

ЗАБЕЛЕЖКА:
Броят на участниците в камерните танцови групи - до 8, в танцовите състави  и ансамблите без ограничение. Камерните танци да бъдат с тематична  или сюжетна форма Камерните групи представят програма до 8 мин, танцовите състави до 15 минути, а ансамблите до 20 минути.
В заявката за участие да се посочи името на танца, хореография, музика и времетраене.

 
4. РАЗДЕЛ: ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО
 
ДЕТСКА РИСУНКА НА ТЕМА “МОРСКИ ВЪЛШЕБСТВА”

4.1. Жанров обхват:

живопис
графика
приложно-декоративни творби и проекти
Материали и техники: по избор
Формат на листа:
- А4 или блок №4
- 35 см. на 50 см. - без  паспарту

ЗАБЕЛЕЖКИ:
Всяка творба да съдържа следната информация:
трите имена на автора
клас, възраст
училище, ръководител
опис на изпратените творби

 
КОМПЮТЪРНА ГРАФИКА НА ТЕМА „МОРСКИ СВЯТ”
 
5. РАЗДЕЛ: ТЕАТРАЛНО ИЗКУСТВО:
 

5.1. Адаптирани театрални варианти или откъси  да бъдат с времетраене  не-повече от 20 -25 минути.

ЗАБЕЛЕЖКА: Право на журито е да прекъсва  участниците след просрочване на времето.

5.2. Театър на модата  – представяне в рамките на 20-25 минути.
 

6. РАЗДЕЛ: ЛИТЕРАТУРНО ТВОРЧЕСТВО, МУЛТИМЕДИЙНИ ПРОЕКТИ
 

6.1. Литературно творчество

Есе - Участието с есе е индивидуално.  Да бъде ясно и точно формулирана теза; удачно подбрани аргументи; личностна позиция; оригиналност и творчески подход  към темата; Разработките да се отнасят към тематичния кръг, допуска се творчески подход при формулировката на заглавието; обемът да не е повече от 2 листа формат А4.
Стихотворение и разказ - Учениците могат да участват с повече от една творба, на определената тема „Радост на брега ”.
 

6.2. Мултимедийни проекти

Участието с мултимедийни проекти може да бъде индивидуално или в екип. Могат да бъдат разработвани на лицензиран или свободно разпространен софтуер, работещ под операционна система Windows. Няма ограничения в сложността и съдържанието, в използвания формат и обем. Времетраене -10  мин.

  
ЗАБЕЛЕЖКИ:
Конкурсът „ Радост на брега“  е включен в  Програмата  на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавните и общинските училища за 2017 година.
Конкурсът  за българските участници се провежда в град Созопол 09-11 юни 2017 година.
Организаторите на конкурса „ Радост на брега“ не се ангажират с настаняване на участниците.
Неполучени награди се изпращат по пощата за сметка на участниците.
Участниците в Гала концерта ще бъдат публикувани в сайта на конкурса на 10 юни 2017 година до 23:00 часа. При невъзможност за участие в Гала концерта ръководителите следва да уведомят организаторите .
Информацията за  класирането на лауреатите от конкурса „Радост на брега“ ще бъде публикувана в сайта на конкурса  след 15 юни 2017г.
Организаторите на конкурса имат право да заснемат и публикуват всички материали и изпълнения.
Запитвания и жалби се приемат на електронен адрес radost_bgs@abv.bg.

ФАЙЛОВЕ И РЕСУРСИ: